Vrijwilligers

De bemiddelaars van Buurtbemiddeling Breda zijn allemaal getrainde vrijwilligers. Zij hebben allemaal de basistraining Buurtbemiddeling gevolgd en worden jaarlijks bijgeschoold door een door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) erkende instantie in verdiepingstrainingen.

Een bemiddelaar bemiddelt volgens de principes van de basistraining buurtbemiddeling. Hij/zij brengt de communicatie op gang tussen buurtbewoners die onderling een conflict hebben. Voor een bemiddelingstraject worden twee bemiddelaars ingezet die in een open sfeer samenwerken. De bemiddelaars zorgen dat beide partijen met elkaar in gesprek komen en leiden neutraal en onpartijdig de gesprekken.

Kenmerken bemiddelaars:

Een bemiddelaar kan goed luisteren en afstand nemen van eigen normen en waarden.
Hij schept de voorwaarden zodat buren zelf de oplossing vinden. Hij zorgt voor wederkerigheid in het gesprek. Dit houdt in dat beide partijen hun wensen en belangen kenbaar maken en beide partijen bijdragen aan de oplossing van het probleem.

Een bemiddelaar kan omgaan met tegengestelde belangen en gaat op zoek naar het gemeenschappelijke belang.

Een bemiddelaar kan neutraal en onpartijdig omgaan met de emoties van anderen en schrikt niet van heftige uitingen zoals woede, agressie en verdriet. Hij houdt zich aan de regels van vertrouwelijkheid zoals die in het protocol zijn vastgesteld.

Een bemiddelaar kan reflecteren op het eigen gedrag en dit in een intervisiegesprek met andere bemiddelaars bespreken.


Buurtbemiddelaar worden?

De vrijwilligers buurtbemiddeling wordt geselecteerd, gecoacht en gestimuleerd door de coördinator buurtbemiddeling.

De vrijwilliger voert zijn werk belangeloos en onbetaald uit. Hij is sociaal intelligent. Hij kiest geen partij en stimuleert door zijn houding het vermogen van bewoners om zelf conflicten op te lossen. Hij staat open voor ontwikkeling van de benodigde vaardigheden tijdens trainingen en in andere leersituaties. Hij is bereid tot zelfreflectie en intervisie.

Kerntaken van het beroep

  • Zet zich belangeloos in voor een goede leefomgeving in zijn buurt en heeft hierin een voorbeeldfunctie.
  • Is gericht op empowerment van de partijen, zodanig dat buren met een conflict meer begrip voor elkaar leren hebben en in gesprek komen.
  • Werkt volgens een protocol waarin de fasen van buurtbemiddeling zijn vastgelegd.
  • Werkt samen binnen het team van bemiddelaars.

Herken je je in bovenstaand profiel en wil je meer weten over de functie van buurtbemiddelaar?  Neem dan contact op met de coördinator van Buurtbemiddeling Breda! Deze gegevens vindt u onder het kopje Contact.